Sekretariat


czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530

tel: 48 664-23-56

  

email:
sekretariat.pppgrojec@grojec.pl

  

Nasz adres:

   

ul. POW 4, 05-600 Grójec

Witamy na stronie
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu

Od dnia 4 maja 2020r. poradnia wznowiła pracę stacjonarną. Prowadzimy badania, porady i konsultacje, udzielamy wsparcia psychologicznego.

W pierwszej kolejności będą badane dzieci celem uzyskania orzeczeń i opinii o potrzebie wwr oraz dzieci celem oceny gotowości szkolnej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt: 

telefoniczny tel. 48 664 23 56, w godz. 800-1500

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

UWAGA!

PRZED WIZYTĄ RODZIC POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA.

PO WEJŚCIU DO PORADNI NA UMÓWIONE BADANIE RODZIC BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA.

 

"Procedura postępowania dla dzieci i rodziców/opiekunów/pełnoletnich uczniów
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grójcu

w zakresie zapobiegania COWID- 19"

 • W poradni będą przyjmowani klienci, którzy wcześniej umówią się na wizytę.
 • Wizyty klientów w poradni są umawiane wyłącznie telefonicznie na konkretną datę i godzinę.
 • Odwoływanie wizyt/zmiany terminów odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.
 • Porady i konsultacje udzielane są drogą telefoniczną lub drogą mailową.
 • Wsparcia udzielają psycholodzy telefonicznie lub w miarę potrzeby stacjonarnie.
 • Dokumenty można przekazywać drogą pocztową, wkładać do skrzynki zawieszonej na drzwiach poradni lub do pojemnika umieszczonego w przedsionku.
 • Na wizytę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną.
 • W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren poradni lub poproszona o jego opuszczenie.
 • Do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.
 • Każda osoba wchodząca do budynku, w którym znajduje się poradnia, zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przy pomocy udostępnionych przez poradnię przy wejściach środków dezynfekujących zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 • Na terenie budynku, w którym mieści się poradnia jest obowiązek zakrywania ust i nosa przez klientów i inne osoby z zewnątrz, z wyłączeniem:dziecka do ukończenia 4. roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju,zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo   głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust. Wyżej wymienione osoby mogą zakrywać usta i/lub nos w miarę swoich możliwości.
 • Osoby przebywające w budynku, w którym mieści się poradnia muszą zachować "dystans społeczny" w odniesieniu do pracowników jak i innych osób wynoszący min. 2 m.
 • Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych.
 • W sekretariacie poradni może przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali oczekują na zewnątrz z zachowaniem min. 2 m odległości między sobą.
 • Osoby przyjmowane są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych długopisów.

      Zasady prowadzenia zajęć w poradni

 • Zajęcia z dziećmi prowadzone są wyłącznie w formie indywidualnej z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
 • Zajęcia odbywają się w wyznaczonej sali, odpowiednio przystosowanej do zajęć.
 • Nauczyciele podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z dzieckiem zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust w postaci maseczki, ewentualnie przyłbicy kiedy w punkcie kontaktowym znajduje się przegroda oddzielająca oraz rękawic ochronnych.
 • Po kazdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie oraz narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podlegają każdorazowo dezynfekcji.
 • Na badania i inne zajęcia dzieci wraz z rodzicem będą wpuszczani do budynku tylnym wejściem o ustalonej wcześniej godzinie.
 • Z dzieckiem lub pełnoletnim uczniem może przychodzić tylko rodzic/opiekun bez innych osób towarzyszących.
 • Po wejściu do budynku, w którym mieści się poradnia rodzic/dziecko/pełnoletni uczeń muszą zdezynfekować ręce dostępnym w poradni płynem. Na rodzicu spoczywa obowiązek przeprowadzenia/dopilnowania właściwej dezynfekcji rąk przez dziecko.
 • Osoba badana przed wejściem do wskazanej sali musi założyć rękawiczki ochronne (udostępnione przez poradnię). Wyjątek stanowią osoby, których stan zdrowia nie pozwala na założenie rękawic lub powoduje to poważne utrudnienie w funkcjonowaniu.
 • W wyjątkowych sytuacjach rodzic będzie mógł przebywać w sali z dzieckiem podczas zajeć. Konieczne jest oprócz zakrycia twarzy założenie rękawic.
 • Pracownik poradni, będzie mierzył temperaturę dziecku (za zgodą rodzica) lub pełnoletniemu uczniowi (za jego zgodą) przy pomocy termometru bezdotykowego.W przypadku podwyższonej temperatury badanie/zajęcia nie odbędą się w danym dniu.
 • W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u dziecka przed zajęciami lub w ich trakcie, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura rodzic zostanie poproszony o natychmiastowe zabranie dziecka z poradni. Zostanie poinstruowany o konieczności dalszego postępowania.
 • Dzieci nie mogą przynosić do poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Osoba badana musi zabrać ze sobą do poradni własne przybory tj. długopis, ołówek, gumkę, kredki.
 • Rodzice przebywający w poradni musi zachować "dystans społeczny" w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzic oczekując na dziecko powinien przebywać w wyznaczonym miejscu na korytarzu lub poza budynkiem.
 • Rodzic ma obowiązek podania aktywnego numeru telefonu gdy oczekuje na dziecko poza budynkiem poradni celem szybkiego z nim kontaktu.
 • Rodzic będzie wypełniał dokumenty na korytarzu poradni, powinien posiadać własny długopis. Wszelkie dokumenty rodzic umieści w wyznaczonym miejscu.
 • Omówienie wyników badań będzie przeprowadzane telefonicznie. 

 

EDUKACJA DOMOWA

nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia (Rozporządzenie z 29 kwietnia 2020 r. Poz. 781) zmieniającym rozporządzenie z 20 marca b.r.w §13 pkt.16 brzmi: "W okresie czasowego ograniczenia działania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów art.37 ust.2 pkt.2 lit. a Ustawy Prawo oświatowe", co oznacza, że do uzyskania zgody na realizację obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą nie jest potrzebna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 Jesteśmy publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Grójcu.

Organem nadzorującym poradnię jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu.

 
 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli

do korzystania z naszych usług.

 

opracowanie: KOMP-ANIA Piotr Dalach